ŠTATÚT SÚŤAŽE

  Tento dokument upravuje pravidlá a podmienky súťaže spoločnosti Garo & Co s. r. o. o kozmetický balík (čistiacu hubku s aktívnym bambusovým uhlím, sérum na rozštiepené končeky a ceruzku na obočie (ďalej aj ako „súťaž“) na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže spoločnosti Garo & Co s. r. o. značky KOKU Slovensko (ďalej len „štatút“).

  1. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

  Obchodné meno:

  Garo & Co. s. r. o.

  Sídlo:

  Dunajská 1065/12
  931 01 Šamorín

  IČO:

  47934841

  Zapísaný v registri:

  Okresný súd Trnava

  Číslo zápisu v registri:

  Oddiel: Sro, vložka č. 35056/T

  DIČ:

  2024159324

  IČ DPH:

  SK2024159324 podľa §4

  (ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“)

   

  1. ÚČEL A PREDMET SÚŤAŽE
  2. Účelom súťaže je pozitívna propagácia značky KOKU, ktorá spadá pod portfólio vyhlasovateľa súťaže, súťažou o kozmetický balík (čistiacu hubku s aktívnym bambusovým uhlím, sérum na rozštiepené končeky a ceruzku na obočie.
  3. Predmetom súťaže je komentovanie súťažného príspevku na Facebook stránke KOKU Slovensko a/alebo Instagram účte @koku_slovensko vyhlasovateľa súťaže odpoveďou na otázku: "Rozvoňaj svoje Vianoce a VYHRAJ!".

  III. LEHOTA SÚŤAŽE

  1. Súťaž trvá odo dňa 9. 12. 2021 o 18:35 hod. do dňa 22. 12. 2021 do 23:59 hod. Najneskôr do dňa 22. 12. 2021 do 23:50 hod. vrátane je možné sa zapojiť do súťaže v súlade s podmienkami určenými v štatúte.
  2. PODMIENKY ÚČASTI NA SÚŤAŽI
  3. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku života a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).
  4. Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
  5. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak v lehote v zmysle Článku III. štatútu komentuje súťažný príspevok na Facebook stránke KOKU Slovensko a/alebo Instagramovom účte @koku_slovensko odpoveďou na otázku: „Čo pre vás znamená vôňa?“.
  6. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.
  7. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu, alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
  8. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
  9. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiacich nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.
  10. Každý súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí a vyhlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky.
  11. CENY V SÚŤAŽI, VÝŠKA CIEN A ICH ZDANENIE
  12. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

  kozmetický balík (čistiacu hubku s aktívnym bambusovým uhlím, sérum na rozštiepené končeky a ceruzku na obočie.

  1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 EUR), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 EUR, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 EUR), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.
  2. ŽREBOVANIE A OCENENIE
  3. Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle štatútu a vyhrávajú ceny (ďalej aj ako „výherca“), bude prebiehať 23. 12. 2021.
  4. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výhercov vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.
  5. Vyžrebovaný bude jeden výherca. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.
  6. Vyžrebovaný bude aj jeden náhradník na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaný výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.
  7. Vyžrebovaný výherca bude informovaný o výhre ceny správou na Facebooku alebo Instagrame, a to do 24 hodín odo dňa uskutočnenia žrebovania. Zároveň vyhlasovateľ súťaže zverejní údaje o výhercovi na Facebookovej a/alebo Instagramovej stránke vyhlasovateľa vo formáte rešpektujúcom pravidlá ochrany osobných údajov výhercu. Odovzdanie cien sa uskutoční spôsobom na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.
  8. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, alebo cenu odmietne, alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny, alebo cenu odmietne, alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa súťaže.
  9. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

  VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Zároveň poskytne vyhlasovateľovi súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho, výhradne na vlastné komerčné účely.
  2. Ak súťažiaci bude vyžrebovaný ako výherca a získa cenu, môže udeliť vyhlasovateľovi súťaže výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude vyhlasovateľ súťaže následne oprávnený spracúvať osobné údaje výhercu, najmä vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo- obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Udelenie súhlasu podľa tohto bodu nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie ceny.
  3. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

  VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.
  2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút, alebo aj odvolať súťaž, a to najmä v prípade, ak by mu hrozila škoda. Zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejní vyhlasovateľ na svojej webovej stránke a/alebo na Facebookovej stránke vyhlasovateľa súťaže.
  3. V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa podmienok súťaže alebo ustanovení štatútu si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo vysvetliť tieto nejasnosti a príp. zmeniť štatút v zmysle bodu 2 tohto Článku štatútu.
  4. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami.

   

  V Šamoríne dňa 31. 8. 2020

   

  Vyhlasovateľ súťaže:

  Garo & Co. s. r. o.  Mgr. Gabriel Lebwohl
  _______________________

  Meno Priezvisko

  konateľ